Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas EXCELDRYER.lt – UAB Nismeka pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 305672211, buveinės registracijos adresas: Pilėnų g. 6, 14259 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100013711710, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
1.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis internetinėje parduotuvėje prekes ir paslaugas.
Pirkėjas – yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš EXCELDRYER.lt prekių asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš EXCELDRYER.lt prekių ir paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais.
1.3. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, pasiekiama adresu www.EXCELDRYER.lt.
1.4. Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
1.5. Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.
2.3. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
2.4. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
2.5. Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

3. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.
3.2. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
3.3. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje: (I) pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą, (II) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą ir (III) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) ir / ar PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių.
3.4. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.
3.5. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.6. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę:
4.1.1. pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
4.1.2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
4.1.3. grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;
4.1.4. į kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja:
4.2.1. sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;
4.2.2. priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
4.2.3. patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir informuoti Pardavėją (tel. +370 6 783 8090 arba el. paštu: info@EXCELDRYER.lt) apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;
4.2.4. pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti;
4.2.5. apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;
4.2.6. nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
4.2.7. laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjas turi teisę:
5.1.1. be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
5.1.2. riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus;
5.1.3. laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
5.1.4. pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja:
5.2.1. gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;
5.2.2. negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

6. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS

6.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
6.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.
6.3. Į prekių kainą yra įskaičiuota prekių pristatymo kaina Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių neriją), kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma parduotuvėje.
6.4. Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais.
6.5. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu el. Paštu. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.
6.6. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekės pristatomos Lietuvoje bei Europos Sąjungoje.
7.2. Prekių pristatymo paslauga Lietuvoje (išskyrus Kuršių neriją) yra nemokama, Europos Sąjungoje bei Kuršių nerijoje pristatymui taikomi mokesčiai.
7.3. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
7.4. Prekės Pirkėjams Lietuvoje pristatomos per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Europos sąjungoje per 10 kalendorinių dienų. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas el. paštu ir / ar telefonu. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir / ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
7.5. Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales.
7.6. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių perdavimui.
7.7. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 20 (dvidešimt) po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos Pardavėjo adresu. Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui sumokėti už prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal Pardavėjo nurodytus prekių pristatymo įkainius.
7.8. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
7.9. Nustačius prekių kokybės ir / ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.
7.10. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
7.11. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.
7.12. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

8.1. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.
8.2. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
8.3. Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytiems rankų džiovintuvams taikoma 7 metų kokybės garantija. Kitoms prekėms taikoma 2 metų garantija.
8.4. Pirkėjų – verslininkų įsigytiems rankų džiovintuvams taikoma 7 metų garantija. Kitoms prekėms taikoma 2 metų garantija.
8.5. Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

9. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti (el. paštu) elektroniniu paštu info@exceldryer.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą).
9.2. Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.
9.3. Prekės turi būti grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. +370 6 783 8090 arba el. paštu info@exceldryer.lt) ir suderinti prekių grąžinimą.
9.4. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjas sutinka, kad gražinus prekes, pinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
9.5. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
9.6. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.7.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;
9.7.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.7.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenupleėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.7.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
9.7.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą;
9.8. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu (tel. +370 6 783 8090 arba el. paštu info@exceldryer.lt) ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas.
9.9. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.
9.10. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
9.11. Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.

10. NUOLAIDOS IR AKCIJOS

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje.
10.2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.
10.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
11.6. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

12. INFORMACIJOS TEIKIMAS

12.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
12.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
12.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
13.2. Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
13.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.